شرح کلوز اماکن وابسته به کارگاه :

به موجب این کلوز  و با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ،حمام، سالن ورزشی و……..مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشدتحت پوشش می باشد.

 

کلوز  پوشش بیمه مسئولیت مجری ذیصلاح مندرج در پروانه

شرح کلوز مجری ذیصلاح :

هنگام رخداد حادثه چنانچه در پروانه ساختمانی که نام مجری درج شده باشد شخص مجری هم به احتمال زیاد مقصر شناخته خواهد شد و درصد تقصیر خواهد گرفت .

این کلوز برای پوشش مسئولیت مهندس مجری می باشد.

 

کلوز  پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران فرعی

شرح پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی:

این کلوز مربوط به زمانی است که مالک با پیمانکاران جز و استادکاران قراردادی بسته است.

چنانچه کارگران پیمانکار جز دچار حادثه شوند در این صورت پیمانکار جز بایستی قسمتی از خسارت را بپردازد که بواسطه این کلوز تحت پوشش است .

 

کلوز  پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر و طراح

شرح- چنانچه کارگری در کارگاه دچار حادثه شود قسمتی از خسارت ممکن است متوجه مهندسین ناظر یا طراح باشد که این پوشش قدرالسهم خسارت مربوطه را پرداخت می کند .